همکاران


رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی:

 نام و نام خانوادگی: حسنعلی نصیر پور

شرح وظایف: بررسی وضعیت دروس دانشجویان در زمان انتخاب واحد،نظارت بر ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع علوم پایه، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع علوم پایه،مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان،نظارت برثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه،نظارت بر صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب، نظارت و پی گیری نمرات از گروهها، ثبت نام و برگزاری آزمون جامع علوم پایه در شهریور و اسفندماه هر سال.  بررسی وضعیت دانشجویان متقاضی امتحان جامع علوم پایه.

 

کارشناس آموزش مقطع علوم پایه:

نام و نام خانوادگی: مهری نوری

شرح وطایف:بررسی وضعیت دروس دانشجویان در زمان انتخاب واحد، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع علوم پایه، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع علوم پایه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب، پی گیری نمرات از گروهها، مشارکت در ثبت نام و برگزاری آزمون جامع علوم پایه در شهریور و اسفندماه هر سال.

 

 

کارشناس آموزش مقطع علوم پایه:

نام و نام خانوادگی: خدیجه اسماعیلی

شرح وظایف:بررسی وضعیت دروس دانشجویان در زمان انتخاب واحد،نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع علوم پایه، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع علوم پایه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب، پی گیری نمرات از گروهها، مشارکت در ثبت نام و برگزاری آزمون جامع علوم پایه در شهریور و اسفندماه هر سال.

 

کارشناس آموزش مقطع علوم پایه:

نام و نام خانوادگی: مریم حاکمی

شرح وظایف:بررسی وضعیت دروس دانشجویان در زمان انتخاب واحد، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع علوم پایه، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع علوم پایه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب، پی گیری نمرات از گروهها، مشارکت در ثبت نام و برگزاری آزمون جامع علوم پایه در شهریور و اسفندماه هر سال.

 

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد:

نام و نام خانوادگی: مهدیه هزاره مقدم

شرح وظایف: بررسی وضعیت دروس دانشجویان کارشناسی ارشد در زمان انتخاب واحد، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان کارشناسی ارشد، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی ارشد، پی گیری نمرات کارشناسی ارشد از گروهها،مسئول و مشارکت در آزمون های پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد.

 

کارشناس اموزش رشته تغذیه:

نام و نام خانوادگی: زهره نظامی

شرح وظایف: بررسی وضعیت دروس دانشجویان تغذیه در زمان انتخاب واحد، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان رشته تغذیه، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان تغذیه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان تغذیه، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب، پی گیری نمرات دانشجویان تغذیه از گروهها،مسئول و مشارکت در برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان تغذیه،

 

 کمک کارشناس سمعی و بصری و مسئول کلاسها:

نام و نام خانوادگی: موسی درویشی

شرح وظایف: نگهداری، سرویس تجهیزات کمک آموزشی (کامپیوتر، دیتا پروژکتور، اورهد، اسلاید پروژکتور، سیستمهای صوتی و...) مستقر در کلاسهای آموزشی (201-215) و سالن اجتماعات دانشکده، رفع مشکلات کامپیوتری احتمالی اساتید محترم آموزشی حین برگزاری کلاسهای درسی، پیگیری ایجاد فضای مناسب آموزشی (نور، صدا، گرمایش و سرمایش، نظافت، صندلی و...)، همکاری در برگزاری مراسم مختلف از جمله روزبازگشایی دانشگاه  ، سمینار و همایش های مختلف، امتحانات، طراحی سوالات ارتقا و ...، پیگیری تهیه وسایل کمک آموزشی.

مستقیم 33295739 و داخلی های 1029،1051،1131