برنامه هفتگی


برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی و تغذیه و کارشناسی ارشد

   
برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه  
ترم 3  ورودی بهمن  94  
برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه   ترم 4  ورودی مهر 94  

برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه

ترم5 ورودی بهمن 93(بین الملل)-نیمسال952
برنامه آموزشی کلیات فارماکولوژی نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی کلیات پاتولوژی نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی بیماریهای قلب نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی گوارش و کبد نیمسال دوم سال 96-95
برنامه هفتگی دانشجویان ارشد کلیه رشته های ارشد