مدیر گروه میکروب شناسی

نام و نام خانوادگی: دکترشهرام شهرکی زاهدانی                                                                                 

مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار: زاهدان ، میدان مشاهیر، دانشکده پرستاری و مامائی

معاون آموزشی گروه : دکتر آنوش نقوی

shahrakizahedani@zaums.ac.ir

054-33295715-22 داخلی 1233