برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی و تغذیه

   
برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه  
ترم 3  ورودی مهر 94  
برنامه هفتگی  دانشجویان پزشکی ورودی مهر ترم 5  ورودی مهر 93  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  • برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها