معاون آموزشی بالینی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباسعلی نیازی                                                                                                

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آسیب شناسی                                                                          

مرتبه علمی: استادیار

سمت: سرپرست معاونت آموزشی بالینی و آموزش پزشکی عمومی

niazi@zaums.ac.ir

   جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.