معاون آموزشی علوم پایه

 نام و نام خانوادگی: دکترفرزانه منتظری فر                                                            

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

مدرک تحصيلي ورشته 

محل اخذ مدرک                      تاريخ اخذ مدرک تحصيلي   

1370

کارشناسي ارشد علوم تغذيه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، انستيتوتحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور

1375

   دکترای علوم تغذیه   دانشگاه  پونا

1389  (2010  میلادی )

 

  fmontazerifar@gmail.com

 

   جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.