مسئول دفتر

شرح وظایف مسئول دفتر دانشکده پزشکی زاهدان

نام : فاطمه                                                                                                       

نام خانوادگی: سالاری

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

تاریخ انتصاب : از سال1394

fatemhsalari@gmail.com

05433295740
05433295728

 

شرح وظايف مسئول دفتر رياست

1- دريافت دستور و برنامه کار از رياست دانشكده

2- تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رئيس دانشكده

3-  برقراري ارتباط تلفني رئيس دانشكده با داخل و خارج و بالعكس

4- آماده کردن پيشينه ها و پرونده هاي مربوط به کميسيونها ، نشستها و کميسيونهايي که در دفتر رئيس دانشكده تشكيل ميشود

5- آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشستها و کميسيونهايي که در دفتر رئيس دانشكده تشكيل ميشود

6- راهنمايي ارباب رجوع رئيس دانشكده و هدايت آنها به واحدهاي مربوطه

7- تعيين وقت براي ارباب رجوع هایی که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده

8- تهيه پيش نويس برخي از نامه هاي اداري و متن تلفنگرامها براي رئيس دانشكده برحسب ضرورت

9- ماشين کردن پيش نويسها و گزارشات درصورت نياز

10- تهيه گزارش ازکارهاي انجام شده

11- انجام ديگرکارهاي محوله برابر دستور رئيس دانشكده