رؤسای دانشکده از بدو تاسیس

سوابق مدیریتی دانشکده پزشکی زاهدان از بدو تاسیس تاکنون