رؤسای دانشکده از بدو تاسیس
سوابق مدیریتی دانشکده پزشکی زاهدان از بدو تاسیس تاکنون