علوم تشریح

.

 

چکیده


تاریخ دفاع


عنوان پایان نامه


استاد راهنما


مقطع


نام ونام خانوادگی


ردیف


 

93/11/15

اثرات نوروپروتکتیو عصاره ریشه ویتانیا کواگولانس (پنیر باد) بر سیستم آنتی اکسیدانی و نورونهای ناحیه CA1هیپوکمپ رت های نر مدل ایسکمی فراگیر مغزی  دکتر مریم سربیشگی درمیان و  دکتر زهرا حیدری کارشناسی ارشد
محبوبه دوستکامی

1

94/4/7 بررسی اثر محافظتی و آنتی اکسیدانی عصاره ریشه ویتانیا کوآگولانس برکاهش آسیب ناشی از ایسکمی مغزی در مخچه رت دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب و دکتر زهرا حیدری کارشناسی ارشد صدیقه فقیهی  2
94/4/7 بررسی اثرات نوروپروتکتیو عصاره ریشه ویتانیا کواگولانس (پنیر باد) بر سیستم آنتی اکسیدانی و سلولهای  استریاتوم موش های صحرایی نر مدل ایسکمی فراگیر ریپرفیوژن دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب ودکتر زهرا حیدری کارشناسی ارشد فاطمه عابدزاده 3
94/4/7 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های CBS rs5742905, 68 bp(حذف/الحاق), MET rs1801394, MTRR rs1805087, در مبتلایان شکاف لب و یا شکاف کام غیر سندرمی در جمعیت سیستان و بلوچستان دکتر هوشنگ رفیقدوست و دکتر محمد هاشمی کارشناسی ارشد الهه محمدی تکامجانی  4
94/4/14 بررسي اثر ديگوکسين بر ميزانتکثير سلولي وآپوپتوزيس در سلول هاي بنيادي مزانشيمال مغز قرمز استخوان دکتر هوشنگ رفیقدوست و دکتر امنه محمدی روشنده   کارشناسی ارشد شیرین دارابی   5
94/8/5 بررسی استریولوژیک و ایمونوهیستوشیمیایی لثه بین دندانی در مبتلایان به پریودونتیت مزمن با پلی مورفیسم ژن اینترفرون گاما (+874 T/A)rs62559044درمقایسه با گروه کنترل دکتر زهرا حیدری و  دکتر حمیدرضا محمود زاده ثاقب کارشناسی ارشد نادیا شیبک 6
94/12/9 بررسی اثرات محافظتی آنتی پرولیفراتیو  و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی ویتانیا کواگولانت بر مدل هیپرپلازی خوش خیم پروستات در رت دکتر مریم سربیشگی درمیان
کارشناسی ارشد
محدثه خانی 7
95/3/8 بررسی اثرات هیستولوژیک سیس پلاتین بر روی پارانشیم کلیه در موش صحرایی دکتر محمدرضا عرب کارشناسی ارشد مسعود شهرکی سالار 8
95/3/8 مطالعه هیستولوژیک و بیو شیمیایی اثرات توکسیک سیس پلاتین بر کبد در موش صحرایی دکتر محمدرضا عرب
کارشناسی ارشد
محسن میر 9
95/3/23  مقایسه تاثیر استفاده از اکتا کلسیم فسفات و  ترکیب .اکتاکلسیم فسفات- (OCP) ژلاتینG)) با گروه کنترل در ترمیم نقایص استخوانهای کالواریا  با گروه کنترل در    موش صحرایی دکتر فریدون سرگلزایی اول کارشناسی ارشد فاطمه نوشادی 10
95/3/23

بررسی هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمیایی P53 و Ki-67 نمونه های بیوپسی بیماران مبتلا به متاپلازی روده ای، دیسپلازی و آدنوکارسینوم معده با عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بدون آن

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب و  خانم  دکتر زهرا حیدری کارشناسی ارشد مهدیه ناروئی 11
95/12/10 ارزیابی هیستولوژی و هیستومورفومتری استخوان جدید ساخته شده با استفاده از ژلاتین ماده زمینه ای استخوان و اکتاکلسیم فسفات در محل ضایعات استخوان های تی بیادر موش صحرایی آقای دکتر فریدون سرگلزایی اول کارشناسی ارشد صنم برفروشان 12
95/12/10 ارزیابی هیستولوژی و هیستومورفومتری استخوان سازی القاء شده پس از کاشت ترکیب اکتاکلسیم فسفات - ژلاتین در ضایعات استخوان های تی بیا در موش صحرایی دکتر فریدون سرگلزایی اول کارشناسی ارشد عبدالصمد اعتقادی 13