فیزیولوژی

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/2/22 بررسی اثر عصاره الکلی و ابی برگ گیاه عاقرقرحا (Anacylus Pyrethrum) بر سطح سرمی تستوسترون ،FSH ، LHو تعداد اسپرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزوسین            دکتر محمد رضا  شهرکی کارشناسی ارشد جواد دهواری 1

94/3/2

  بررسی اثرات عصاره آبی بابونه بر رفتار شبه اضطرابی القاء شده توسط کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش صحرائی        

دکتر غلامرضا کمیلی و دکتر حامد فنائی کارشناسی ارشد وحید سارانی  2

94/7/13 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ تره خوراکی بر میزان گلوکز و لپیدهای سرم در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین دکتر  محمدرضا شهرکی کارشناسی ارشد صفورا مقدم  3

94/12/12 مقایسه  اثر لواستاتین و عصاره آبی زیره سبز بر میزان لیپیدهای سرم  در موش صحرایی نر مبتلا به هایپرلیپیدمی دکتر غلامرضا کمیلی و دکتر محمدرضا شهرکی     کارشناسی ارشد نرگس رضایی  4

94/12/18

بررسی نقش محافظتی L-Arginine در کاهش نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین در مدل حیوانی نر وماده  94

دکتر طاهره صفری و  دکتر غلامرضا کمیلی    کارشناسی ارشد سعیده میری 5

95/6/28 بررسی اثر عصاره آبی کلپوره و بومادران بر میزان  گلوکز، لیپیدهای سرم خون و آنزیم های کبدی  در موش صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین   دکتر محمدرضا شهرکی  کارشناسی ارشد علیرضا میر 6

95/6/28

بررسی اثر عصاره هيدروالکلی ریشه گیاه پنیر باد بر میزان گلوکز و لیپیدهای سرم موش صحرایی دیابتیک   

دکتر محمدرضا شهرکی  و   دکتر غلامرضا  کمیلی کارشناسی ارشد فهیمه مرادی دهنوی 7

95/11/9   بررسی اثراعتیادبه تریاک برغلظت BDNF   وفاکتورهای التهابی خون مادروبندناف دکتر حامد فنائی و آقای دکتر قاسمعلی میش مست کارشناسی ارشد فریده ریگی 8