بیوشیمی


 

پایان نامه های تصویب شده کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/9/3 بررسی پلی مورفیسم ژنهایMSMB (rs10993994, rs12770171, rs10994385) و PRKCI (rs4955720, rs546950) در افراد مبتلا به سرطان دکتر محمد هاشمی  غزاله شاهکار

1

94/10/22 بررسی پلی مورفیسم ژنی APOBE،FEN1(rs174538،rs4246215)،VEGF(rs3025039،rs2010936 ) در زنان مبتلا به سرطان سینه در مقایسه با زنان سالم دکتر محمدهاشمی    مریم رضایی 2
94/10/29

بررسی اثر سیلیمارین بر میزان بیان ژن TLR8و القای آپوپتوز در رده سلولی سرطانی RAMOS

دکتررامین سراوانی نسرین رنجبر 3
94/11/13

بررسی پلی مورفیسم ژنهای   

MDM4(rs4245739,rs11801299,rs1380576,rs112189514), KRAS(rs61764370 ,Let7 rs712),  ,mir603(rs11014002) و mir34b/c (rs4938723) درزنان مبتلا به سرطان سینه و مقایسه آن با زنان سالم
دکتر محمدهاشمی        سارا سنائی فرخی 4
94/12/11 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کارالوما توبرکولاتا بر میزان بیان ژن کاسپاز 3 و آپوپتور در سلولهای سرطانی  ردهHella دکتر علیرضا نخعی علیرضا علمداری 5
95/3/16 بررسی اثر اختلالات تیروییدی بر مارکرهای استرس اکسیداتیو در بافتهای پانکراس و کلیه رت دکتر علیرضا نخعی         مجتبی سجادیان 6
95/3/29 بررسی پلی مورفیسمهای ژنهای: mir-499(rs3746444), mir-146a (rs2910164),  mir-196a2(rs11614913),   ,mir-149(rs2292832)ERBB4( rs 12052398,  rs13424871, rs16847082) در مردان مبتلا به سرطان پروستات  در مقایسه با مردان سالم دکتر محمد هاشمی نازنین مرادی 7