بیوشیمی

 

پایان نامه های تصویب شده کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/9/3 بررسی پلی مورفیسم ژنهایMSMB (rs10993994, rs12770171, rs10994385) و PRKCI (rs4955720, rs546950) در افراد مبتلا به سرطان دکتر محمد هاشمی  غزاله شاهکار

1

94/10/22 بررسی پلی مورفیسم ژنی APOBE،FEN1(rs174538،rs4246215)،VEGF(rs3025039،rs2010936 ) در زنان مبتلا به سرطان سینه در مقایسه با زنان سالم دکتر محمدهاشمی    مریم رضایی 2
94/10/29

بررسی اثر سیلیمارین بر میزان بیان ژن TLR8و القای آپوپتوز در رده سلولی سرطانی RAMOS

دکتررامین سراوانی نسرین رنجبر 3
94/11/13

بررسی پلی مورفیسم ژنهای   

MDM4(rs4245739,rs11801299,rs1380576,rs112189514), KRAS(rs61764370 ,Let7 rs712),  ,mir603(rs11014002) و mir34b/c (rs4938723) درزنان مبتلا به سرطان سینه و مقایسه آن با زنان سالم
دکتر محمدهاشمی        سارا سنائی فرخی 4
94/12/11 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کارالوما توبرکولاتا بر میزان بیان ژن کاسپاز 3 و آپوپتور در سلولهای سرطانی  ردهHella دکتر علیرضا نخعی علیرضا علمداری 5
95/3/16 بررسی اثر اختلالات تیروییدی بر مارکرهای استرس اکسیداتیو در بافتهای پانکراس و کلیه رت دکتر علیرضا نخعی         مجتبی سجادیان 6
95/3/29 بررسی پلی مورفیسمهای ژنهای: mir-499(rs3746444), mir-146a (rs2910164),  mir-196a2(rs11614913),   ,mir-149(rs2292832)ERBB4( rs 12052398,  rs13424871, rs16847082) در مردان مبتلا به سرطان پروستات  در مقایسه با مردان سالم دکتر محمد هاشمی نازنین مرادی 7
95/11/24 بررسی پلی مورفیسم های ژن های mir605(rs2043556),mir301b(rs384262),mir124a(rs531564),mir100(rs1834306),درزنان مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با زنان سالم ,mir4293 (rs12220909)  mir27a(rs895819) دکتر محمد هاشمی           هیوا دانش حسینی 8
95/11/24

بررسی پلی مورفیسم  های ژن های

PIK3CA(rs6443624،AKT1(rs141178472(rs2498801، rs1130233)،mTOR(rs2295080،rs1883965) درمردان مبتلا به سرطان مثانه و مقایسه آن با مردان سالم
دکتر محمد هاشمی           فاطمه بیژنی 9
95/10/25 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بومادران کوتاه دشتی بر الگوی بیان ژن آنزیم  فسفو دی استراز 5 و نقش ان در القای تکثیر/اپوپتوز در رده سلول سرطان پستان MCF-7 دکتر رامین سراوانی حمید رضا گلوی 10
96/4/3 مقایسه میزان متیلاسیون پروموتر و بیان ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز در جفت زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و گروه کنترل دکتر سعیده سلیمی عباس محمدپور 11
96/3/24 بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي (rs2010963, rs1570360) پروموتور ژن VEGFبا بيان اين ژن در جفت زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسي و گروه کنترل دکتر سعیده سلیمی فرشید کشاورزی 12
96/3/22 بررسی اثر عصاره بو مادران بر آپوپتوز و بیان ژن زیر واحد کاتالیتیک  آنزیم تلومراز(hTERT) در رده سلولی PC3 سرطان پروستات دکتر سعیده سلیمی مجتبی آشتیانی پور اقدم 13