انگل شناسی

 

پایان نامه های تصویب شده کارشناسی ارشدانگل شناسی

 

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

 

7/11/93

مطالعه  ی شاخص های بالینی و دموگرافیک  در ارتباط با ژنوتیپ های مختلف ژیاردیا دئودنالیس درشهر  زاهدان در سال 1393-1392 

 

آقای دکتر عادل ابراهیم زاده  و خانم دکتر زهرا بابایی

کارشناسی ارشد

اکرم رستمی نیا

1

94/10/12 بررسی مقایسه ای دو روش سرولوژی ومولکولار توکسوپلاسما با استفاده از ژن های SAG1 و B1 به روش Nested-PCR در بیماران مبتلا به  اسکیزوفرنی شهرستان زاهدان1394-1393  دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد آزاد محمدی 2
95/2/12 بررسی مولکولار اپیدمیولوژی گونه های مختلف مالاریای انسانی در استان سیستان و بلوچستان دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد مریم منصوری نیا 3
95/2/12

مولکولار اپیدمیولوژی آمیب آزادزی-آکانتامبا در آب های مختلف  زاهدان در سال 1393

دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد صدیقه نوری دلیر 4
95/3/5 ژنوتايپينگ انواع فاسيولا جداشده ازگاووگوسفندبااستفاده ازPCR-RFLPدرشهرستان زاهدان دکترمحمد جعفری مدرک و دکترهادی میراحمدی کارشناسی ارشد پریسا بیگلری 5
95/3/5 بررسي موتاسيونهاي ژنDHFRدرپلاسموديومويواكس به روشPCR-RFLPازايزوله هاي مناطق مالارياخيز استان سیستان و بلوچستان دکتر هادی میراحمدی کارشناسی ارشد مریم رفیع  6
95/3/17

  تعیین بار انگلی از  بافتهای مختلف مدل موشی آلوده به توکسوپلاسموزیس حادپس ازتاثیرفلوکونازول به صورت ترکیب باسولفادیازین وپیریمتامین باروشReal-time PCR

 

آقای  دکتر محمد جعفری مدرک کارشناسی ارشد سینا سکندرپور 7
95/4/2 شناسایی گونه های لیشمانیوز جلدی به روش مولکولی با هدف قرار دادن HSP70درشهرستانهای چابهاروکنارک در سال 1394 دکتر علیرضا سلیمی خراشادو دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد علیرضا سهراب نهاد 8
95/4/6 شناسایی گونه هاوتایپ ملکولی لیشمانیادرافرادمبتلابه لیشمانیازیس جلدی باهدف قراردادن ژنهایITS-rDNA وسایتوکرومbدرشهرستان زاهدان دکتر احمد مهرآوران و دکتر دکترهادی میراحمدی  کارشناسی ارشد نسرین رضایی 9
96/4/3 کاربرد و مقایسه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ(LAMP) و Nested-PCR با استفاده از ژن B1در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسموزیس در بیماران اسکیزوفرنی دکتر محمد جعفری مدرک  و  آقای دکتر هادی میراحمدی کارشناسی ارشد راحله حسن زاده 10
96/3/30 کاربرد و مقایسه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ (LAMP) با Nested-PCRدر تشخیص آلودگی به مالاریا از گسترش خونی تهیه شده در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دکتر هادی میراحمدی و آقای  دکتر احمد مهرآوران کارشناسی ارشد اعظم  شهرکی پور 11