میکروب شناسی

 

پایان نامه های تصویب شده کارشناسی ارشد میکروب شناسی

 

چکیده


تاریخ دفاع


عنوان پایان نامه


استاد راهنما


مقطع


نام ونام خانوادگی


ردیف


 

93/11/15

بررسی فراوانی ژنهای OXA-2  و OXA-10  در سویه های  اسینتو باکتر  تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان با روشPCR

دکتر محمد بکائیان و آقای دکتر شهرام ش

کارشناسی ارشد

جان محمد رئیسی

1

93/11/28 بررسی فراوانی مولکولار ژنهای عامل توکسین۱ سندرم شوک توکسیک(tst) و مقاومت به متی سیلین(mecA)  با روش Multiplex PCR در استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان دکتر محمد بکائیان و  دکتر شهرام شهرکی کارشناسی ارشد حامدطهماسبی گزل ابدال 2

93/11/28 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن ampC و در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان دکتر شهرام شهرکی زاهدانی و دکتر محمد بکائیان  کارشناسی ارشد جوادادبی 3