عفونی

پایان نامه های تصویب شده گروه عفونی


چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

 

93/11/17


بررسي فراواني کوروناويروس و رينوويروس در بيماران مراجعه کننده به کلینیک بوعلی با علايم تنفسي فوقاني حادبه روش multiplex RT-PCR

 

دکتر مليحه متانت و آقای مصطفی حیدری

دستیار عفونی

دکتر علی بیدری

1

 

93/11/17

مطالعه سطح سرمی  سايتوكين (اينترلوكين 6) در بيماران مبتلا به تب خونريزي دهنده كريمه ـ كنگو و ارتباط آن با شدت بيماري

دكتر  محمد هاشمي شهري

دستیار عفونی

دکتر عبدالهادی کُر

2

 

93/12/11

بررسی پلی مورفیسم mRNA 146a( rs-2910164 G/A) در بیماران مبتلا به سل ریوی و افراد سالم در شهرستان زاهدان  

دکتر محمد نادری

دستیار

دکتر ملیحه کوشکی

3

 

93/12/11

بررسی پلی مورفیسم 173G/C  ژن MIF در بیماران مبتلا به سل ریوی در مقایسه با افراد سالم

 

دکتر بتول شریفی مود و  دکترمحمد هاشمی

دستیار

دکتر اعظم رسولی

4

94/8/2

بررسی فراوانی پلی مورفیسم  -499miRNA 374666rsدر بیماران مبتلا به سل ریوی در مقایسه با افراد سالم دکتر محمد نادری دستیار دکترپریساخورگامی 5

94/2/22

مقايسه سطح سرمي اينترفرون الفا در بيماران مبتلا به تب خونريزي دهنده کريمه کنگو برحسب شدت بيماري     دکتر ملیحه متانت دستیار دکتر معصومه نوری جنگی 6

94/3/26

 بررسي ميزان بار ویروسی در بيماران مبتلا به تب خونريزي دهنده كريمه ـ كنگو و ارتباط آن با شدت بيماري دکتر مليحه متانت دستیار دکتر محمد رخشاني 7

94/12/21

بررسي پلي مورفيسم هایrs2239751,rs414171 ژن CISHدرافراد مبتلا به سل ریوی و افراد سالم شهر زاهدان  دکتر محمد نادری دستیار دکتر ابوالحسن صفدری 8

95/4/31

بررسي مقايسه اي اثرريباويرين به تنهایی بادگزامتازون ريباويرين درب پیامدبالینی بیماران مبتلابه فرم شدیدتب هموراژیک کریمه-كنگو

دكتر سید محمد هاشمي شهري دستیار دکتر شهاب الدین مشائی 9

95/2/27

بررسی پلی مورفیسم rs7478728C/t,rs3888188 G/t  ژن  IFITM3در بیماران مبتلا به سل ریوی وافرادسالم دکتر محمد نادری و  آقای دکتر محسن طاهری دستیار دکتر فاطمه عابدی پور 10

95/2/27

بررسی پلی مورفیسم­های rs 8050136  و rs 9939609ژن  FTO در بیماران مبتلا به سل ریوی در مقایسه با افراد سالمدر شهر زاهدان دکتر محمد نادری و دکتر محسن طاهری دستیار دکتر ناهید دژکام 11

95/2/27

بررسی میانگین  سطح سرمی اينترلوكين10 در بيماران مبتلا به تب خونريزي دهنده كريمه كنگو و ارتباط آن باشدت بيماري

دكتر سید محمد هاشمي شهري و دكتر ابراهیم علیجانی دستیار دکترعلی حاج علیزاده 12

95/2/27

بررسی پلی مورفیسم  " G/Trs5743618و  rs5743551 A/G ژن TLR1 در بیماران مبتلا به سل ریوی و مقایسه آن با افراد سالم در شهرستان زاهدان5

دکتر محمد نادری و دکتر محمد هاشمی دستیار دکتر حمیده میرشکاری 13

95/3/18

بررسی فراوانی شاخص های ویرولوژیک هپاتیت ب در اعضای خانواده افراد HBsAg    مثبت بر حسب ریسک فاکتورها و ژنوتیپ ویروس هپاتیت دکتر مسعود صالحی دستیار دکترعزیز الله جهان تیغ 14

95/3/18

بررسی ارزش تشخیصی تیتر کمیHs-CRP در تعیین مرحله بالینی عفونت مزمن با ویروس هپاتیت B

دکتر ملیحه متانت  و دکتر سیدمهدی طباطبایی دستیار دکتر محمد حسن امیریان مجرد 15

95/12/7 بررسی رابطه بین سطح سرمی سایتوکین (اینترلوکین 8) و شدت بیماری در بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو دکتر سید محمد هاشمی شهری دستیار دکتر  سمانه دریجانی 16

96/2/30 بررسی فراوانی آنمی فقر آهن مطلق و عملکردی در بیماران مسلول ریوی اسمیر مثبت و ارزیابی پاسخ به درمان در پایان ماه دوم در شهرستان زاهدان دکتر ملیحه متانت و آقای دکتر محمدعلی مشهدی دستیار لیلی رضایی کهخایی 17

96/2/30 بررسی ارتباط بین انواع گروه خونی ABO با میزان Viral load در بیماران مبتلا به عفونت  مزمن با هپاتیت B دکتر ملیحه متانت دستیار سعید جاودان سیرت 18

96/2/30 تعیین ارزش تست کوآنتي فرون درتشخيص سل ریوی اسمیر مثبت در زاهدان دکتر مسعود صالحی  دستیار حسن شفیعی 19

96/2/4 بررسی ارتباط سطح اینترلوکین 17 با ویرال لوددر بیماران مبتلا به عفونت مزمن ویروس هپاتیت B دکتر ملیحه متانت و آقای دکتر ابراهیم علیجانی دستیار فاطمه بهره مند 20