روانپزشکی


پایان نامه های تصویب شده گروه روانپزشکی

 

چکیده

تاریخ  دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/95/2/292/5

بررسی پلی مورفیسم حذف و الحاق 19 جفت باز در ژن دوپامین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی        

 

دکتر منصور شکیبا  دکتر محمد هاشمی                    

دستیار

دکتر سارا شهرآبادی

1

95/2/21

بررسی اثربخشی مدافینیل در درمان بیماران وابسته به آمفتامین و متامفتامین در شهر زاهدان

دکتر کبری لشکری پور و دکتر فرزانه فرجیان مشهدی دستیار دکتر امیر ادیبی 2
95/2/29 بررسی اثربخشی اسیدهای جذب غیر اشباع (PUFA ) دردرمان بیماران مبتلابهADHDشهرستان زاهدان دکتر محبوبه فیروزکوهی دستیار دکتر مریم شامخی  3
95/2/29
بررسی اثربخشی متیلفنیدیت همراه با ترکیب منیزیوم و روی وکلسیم دردرمان بیماران مبتلابهADHD شهرستان زاهدان دکتر محبوبه فیروزکوهی دستیار دکتر محسن  خسروی 4