روانپزشکی

پایان نامه های تصویب شده گروه روانپزشکی

 

چکیده

تاریخ  دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/95/2/292/5

بررسی پلی مورفیسم حذف و الحاق 19 جفت باز در ژن دوپامین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی        

 

دکتر منصور شکیبا  دکتر محمد هاشمی                    

دستیار

دکتر سارا شهرآبادی

1

95/2/21

بررسی اثربخشی مدافینیل در درمان بیماران وابسته به آمفتامین و متامفتامین در شهر زاهدان

دکتر کبری لشکری پور و دکتر فرزانه فرجیان مشهدی دستیار دکتر امیر ادیبی 2
95/2/29 بررسی اثربخشی اسیدهای جذب غیر اشباع (PUFA ) دردرمان بیماران مبتلابهADHDشهرستان زاهدان دکتر محبوبه فیروزکوهی دستیار دکتر مریم شامخی  3
95/2/29
بررسی اثربخشی متیلفنیدیت همراه با ترکیب منیزیوم و روی وکلسیم دردرمان بیماران مبتلابهADHD شهرستان زاهدان دکتر محبوبه فیروزکوهی دستیار دکتر محسن  خسروی 4
95/12/14 بررسی پلی مورفیسم  VNTR  ژن انتقال دهنده دوپامین 1 (DAT) در مبتلایان به اختلال دوقطبی در مقایسه با افراد سالم آقای دکتر منصور شکیبا و آقای دکتر محمد هاشمی دستیار دکتر صلاح مهدر 5
95/12/14 بررسی پلی مورفیسم های rs9479757, rs1799971 ژن رسپتور اپیوئید مو (OPRM1) در افراد معتاد به هروئین در مقایسه با افراد سالم دکتر منصور شکیبا و  آقای دکتر محمد هاشمی دستیار دکتر زهرا رهبری 6