زنان و زایمان

 

پایان نامه های تصویب شده گروه زنان

                                                                          

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

93/11/25

بررسی مقایسه ای اثر دو دوز اکسی توسین  بر جلوگیری از  اینرسی رحمی پس از سزارین           

 

دکتر بتول تیموری

دستیار

دکتر فاطمه احمدی

1

 

93/12/17

 مقایسه اثر میزوپروستول واژینال و زیرزبانی در ختم بارداریهای سه ماهه دوم              

 

دکتر ناهید سخاور

دستیار

دکترنرگس خشوعی

2

 

93/12/17

 مقایسه اثرات ميزوپروستول زيرزباني و انفوزیون اکسي توسين در کاهش خونريزي پس از سزارین

دکتر ناهید سخاور

دستیار

دکترماریا نظام نیا 

3

 

93/12/20

بررسی  اثر 17 آلفا-هيدروکسي پروژسترون کاپروات  در جلوگیری از زایمان زودرس در زنان باردار با سابقه زایمان زودرس


دکتر مریم  رضوی

دستیار

دکتر مهرناز مهربان 

4

 

93/12/20

مقایسه پیامدهای خروج سوند ادراری 6  ساعت و 12 تا 24 ساعت پس از عمل   

 

دکتر مینو یغمایی

دستیار

دکتر آزاده تمیزی

5

94/2/22

بررسی نقش سونوگرافی داپلر شریان رحمی در پیشگویی بروز پره اکلامپسی در خانم های باردار پرخطر  

دکتر مریم رضوی و دکتر زهرا صفدری دستیار دکتر فهیمه سادات جعفری 6
94/3/5 بررسی مقایسه ای سه روش سنتوسینون، میزوپروستول، کاتتر ترانس سرویکال به همراه سنتوسینون در موفقیت لیبر حاملگی های پریمی گراوید  دارای اندیکاسیون ختم با Bishop Score پایین      دکتر مریم رضوی
دستیار دکتر نیلوفر فروهرفر 7
94/3/6

مقایسه  اثر پروفیلاتیک کار بتوسین و  اکسی توسین  واژینال جهت جلوگیری از خونریزی بعد از سزارین        

دکتر مریم رضوی و دکترسید محمد نصیرالدین طباطبایی دستیار دکتر سیده فاطمه مهدوی سلیمی 8
94/3/26 مقایسه تاثیردو روش بیهوشی عمومی وبی حسی نخاعی برتغییرات هموگلوبین پس ازسزارین دکترمرضیه قاسمی و دکترمازیار محجو بی فرد دستیار دکتر طاهره استادمحمودی 9
94/7/20 بررسی ارزش اندازه گیری کراتین کیناز در تشخیص حاملگی خارج رحمی دکتر مژگان مختاری و دکتر سعیده سلیمی دستیار دکتر سودابه رضایی 10
94/12/19 بررسی توافق سونوگرافی و گنادوتروپین جفتی انسانی (β hCG) سرم در تایید کامل بودن سقط طبی دکتر مرضیه قاسمی دستیار دکتر محبوبه پراچه 11
95/1/18

مقايسه فراوانی پلی مورفیسم های rs2234693  و  rs9340799ژن گیرنده استروژن آلفا  درزنان مبتلا به لیومیوم وگروهشاهد"

دکتر مژگان مختاری و دکتر سعیده سلیمی       دستیار دکتر سپیده ذاکریان 12
95/1/25

بررسی پلیمورفیسم حذف /الحاق 14جفت بازدرژنHLA-Gدرخانمهای باسقط مکرردرمقایسه باخانمهای سالم" 5

دکتر مژگان مختاری و  آقای دکترمحمدهاشمی دستیار دکتر صفورا خزاییان 13
96/1/27 بررسی و مقایسه تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت در سه ماهه اول و سوم بارداری در زنان با و بدون پره اکلامپسی دکتر بتول تیموری دستیار دکتر مایده یوسفی 14
95/12/16 مقایسه  فراوانی باکتریوری بدون علامت در زنان با درد زایمان زودرس و زنان با زایمان ترم مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در سال 1394 دکتر مژگان مختاری  و آقای دکتر حمیدرضاکوهپایه دستیار دکتر الناز کلماتی 15
95/12/16 بررسي پلي مورفيسم776 C>G ترانس کوبالامين II وپلي مورفيسم  rs2336573 C/Tرسپتور ترانس کوبالامين II در سقط مکرر خودبخود دکتر مژگان مختاری  و آقای دکتر محمد هاشمي دستیار دکتر وجيهه يزداني شهربابکي 16
95/12/8 بررسی اولیه اختلالات کروموزومی در زوج های  با سابقه سقط مکرر دکتر مژگان مختاری و خانم دکتر مهرناز نارویی نژاد دستیار دکتر سمیه نظام آبادی 17
95/12/1 مقایسه تغییرات طول موج P و دیسپرسیون آن در EKG مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی و مادران باردار سالم در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان دکتر مژگان مختاری و آقای دکتر احمد بلوری دستیار دکتر نگار طاهری 18
95/11/10 تأثیر جویدن آدامس بر عملکرد روده ی بیماران پس از عمل سزارین دکتر مژگان مختاری دستیار دکتر سمیرا حسینی 19
96/3/23 مقایسه فراوانی عفونت های واژینال در زنان با زایمان پیش از موعد و زنان با حاملگی ترم خانم دکتر مژگان مختاری  و آقای دکتر مهدی جهانتیغ دستیار آزاده نظری 20
96/2/18 مقایسه اثر تجویز پروژسترون و نیفیدیپین در درمان زایمان زودرس دکتر بتول تیموری دستیار اعظم شیخی 21