کودکان

پایان نامه های تصویب شده گروه اطفال

 

چکیده

تاریخ  دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

94/2/15

مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن TNFα G308A در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک با کودکان سالم

 

دکتر سیمین صادقی بجد و دکتر محسن طاهری

دستیار

دکتر ماهرخ فیروزی

1

 

94/2/27

بررسی فراوانی  اختلال رشد و عوامل خطر در کودکان کمتر از 5سال بستری دربخش کودکان بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان 1392

 

دکتر منیژه خلیلی

دستیار

دکتر مسرورباباییان

2

94/2/30

بررسي ارتباط سطحي سرمي Atrial Natriuretic Peptide با ديسترس تنفسي قلبي و ريوي در نوزادان بستري در NICU  

دکتر سیما سوادکوهی

دستیار

دکتر فاطمه علیزاده

3

 

95/1/24

بررسی پلی مورفیسم C667T در ژن MTHFR و  A66G در ژن MTRR در نقص دیواره بین بطنی و مقایسه آن ها با کودکان سالم

دکتر نور محمد نوری و  دکتر میری مقدم        

دستیار

دکتر آسیه دژکام 

4

 

95/3/17

  بررسی  فراوانی اختلالات اندوکرین در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن کلیوی در زاهدان -1393

 

 

دکتر مریم نخعی مقدم  و دکتر سیمین صادقی بجد                     

دستیار

دکتر محمد راعی دوغ ابادی

5

 

95/2/20

 مقایسه اثر درمانی ترکیبی حجم بالای  نرمال سالین با نرمال سالین9  %درصد و با سالین هایپرتونیک 3% در بیماران مبتلا به برونشیولیت حاد")

دکتر  غلامرضا سلیمانی

دستیار

دکتر فریبا گودرزی

6

95/12/18 ارزش تشخیصی NT-pro BNP در تشخیص زودرس درگیری قلبی در بیماران  مبتلا به تالاسمی ماژور در مقایسه با گروه کنترل در مرکز بیماری های خاص در سال 94-1393 دکتر نورمحمد نوری

دستیار

دکتر ناهید انوری
7