میکروب شناسی

 

پایان نامه های تصویب شده کارشناسی ارشد میکروب شناسی

 

چکیده


تاریخ دفاع


عنوان پایان نامه


استاد راهنما


مقطع


نام ونام خانوادگی


ردیف


 

93/11/15

بررسی فراوانی ژنهای OXA-2  و OXA-10  در سویه های  اسینتو باکتر  تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان با روشPCR

دکتر محمد بکائیان و آقای دکتر شهرام ش

کارشناسی ارشد

جان محمد رئیسی

1

93/11/28 بررسی فراوانی مولکولار ژنهای عامل توکسین۱ سندرم شوک توکسیک(tst) و مقاومت به متی سیلین(mecA)  با روش Multiplex PCR در استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان دکتر محمد بکائیان و  دکتر شهرام شهرکی کارشناسی ارشد حامدطهماسبی گزل ابدال 2

93/11/28 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن ampC و در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان دکتر شهرام شهرکی زاهدانی و دکتر محمد بکائیان  کارشناسی ارشد جوادادبی 3

 

انگل شناسی

 

پایان نامه های تصویب شده کارشناسی ارشدانگل شناسی

 

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

 

7/11/93

مطالعه  ی شاخص های بالینی و دموگرافیک  در ارتباط با ژنوتیپ های مختلف ژیاردیا دئودنالیس درشهر  زاهدان در سال 1393-1392 

 

آقای دکتر عادل ابراهیم زاده  و خانم دکتر زهرا بابایی

کارشناسی ارشد

اکرم رستمی نیا

1

94/10/12 بررسی مقایسه ای دو روش سرولوژی ومولکولار توکسوپلاسما با استفاده از ژن های SAG1 و B1 به روش Nested-PCR در بیماران مبتلا به  اسکیزوفرنی شهرستان زاهدان1394-1393  دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد آزاد محمدی 2
95/2/12 بررسی مولکولار اپیدمیولوژی گونه های مختلف مالاریای انسانی در استان سیستان و بلوچستان دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد مریم منصوری نیا 3
95/2/12

مولکولار اپیدمیولوژی آمیب آزادزی-آکانتامبا در آب های مختلف  زاهدان در سال 1393

دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد صدیقه نوری دلیر 4
95/3/5 ژنوتايپينگ انواع فاسيولا جداشده ازگاووگوسفندبااستفاده ازPCR-RFLPدرشهرستان زاهدان دکترمحمد جعفری مدرک و دکترهادی میراحمدی کارشناسی ارشد پریسا بیگلری 5
95/3/5 بررسي موتاسيونهاي ژنDHFRدرپلاسموديومويواكس به روشPCR-RFLPازايزوله هاي مناطق مالارياخيز استان سیستان و بلوچستان دکتر هادی میراحمدی کارشناسی ارشد مریم رفیع  6
95/3/17

  تعیین بار انگلی از  بافتهای مختلف مدل موشی آلوده به توکسوپلاسموزیس حادپس ازتاثیرفلوکونازول به صورت ترکیب باسولفادیازین وپیریمتامین باروشReal-time PCR

 

آقای  دکتر محمد جعفری مدرک کارشناسی ارشد سینا سکندرپور 7
95/4/2 شناسایی گونه های لیشمانیوز جلدی به روش مولکولی با هدف قرار دادن HSP70درشهرستانهای چابهاروکنارک در سال 1394 دکتر علیرضا سلیمی خراشادو دکتر عادل ابراهیم زاده کارشناسی ارشد علیرضا سهراب نهاد 8
95/4/6 شناسایی گونه هاوتایپ ملکولی لیشمانیادرافرادمبتلابه لیشمانیازیس جلدی باهدف قراردادن ژنهایITS-rDNA وسایتوکرومbدرشهرستان زاهدان دکتر احمد مهرآوران و دکتر دکترهادی میراحمدی  کارشناسی ارشد نسرین رضایی 9
96/4/3 کاربرد و مقایسه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ(LAMP) و Nested-PCR با استفاده از ژن B1در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسموزیس در بیماران اسکیزوفرنی دکتر محمد جعفری مدرک  و  آقای دکتر هادی میراحمدی کارشناسی ارشد راحله حسن زاده 10
96/3/30 کاربرد و مقایسه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ (LAMP) با Nested-PCRدر تشخیص آلودگی به مالاریا از گسترش خونی تهیه شده در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دکتر هادی میراحمدی و آقای  دکتر احمد مهرآوران کارشناسی ارشد اعظم  شهرکی پور 11

 

بیوشیمی

 

پایان نامه های تصویب شده کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/9/3 بررسی پلی مورفیسم ژنهایMSMB (rs10993994, rs12770171, rs10994385) و PRKCI (rs4955720, rs546950) در افراد مبتلا به سرطان دکتر محمد هاشمی  غزاله شاهکار

1

94/10/22 بررسی پلی مورفیسم ژنی APOBE،FEN1(rs174538،rs4246215)،VEGF(rs3025039،rs2010936 ) در زنان مبتلا به سرطان سینه در مقایسه با زنان سالم دکتر محمدهاشمی    مریم رضایی 2
94/10/29

بررسی اثر سیلیمارین بر میزان بیان ژن TLR8و القای آپوپتوز در رده سلولی سرطانی RAMOS

دکتررامین سراوانی نسرین رنجبر 3
94/11/13

بررسی پلی مورفیسم ژنهای   

MDM4(rs4245739,rs11801299,rs1380576,rs112189514), KRAS(rs61764370 ,Let7 rs712),  ,mir603(rs11014002) و mir34b/c (rs4938723) درزنان مبتلا به سرطان سینه و مقایسه آن با زنان سالم
دکتر محمدهاشمی        سارا سنائی فرخی 4
94/12/11 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کارالوما توبرکولاتا بر میزان بیان ژن کاسپاز 3 و آپوپتور در سلولهای سرطانی  ردهHella دکتر علیرضا نخعی علیرضا علمداری 5
95/3/16 بررسی اثر اختلالات تیروییدی بر مارکرهای استرس اکسیداتیو در بافتهای پانکراس و کلیه رت