معاون آموزشی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباسعلی نیازی                                                                                               

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آسیب شناسی                                                                           

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون آموزشی بالینی و آموزش پزشکی عمومی

 

niazi@zaums.ac.ir 
05433295740
05433295728

  جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.