نام و نام خانوادگی: دکتر عباسعلی نیازی                                                                                               

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آسیب شناسی                                                                           

مرتبه علمی: استادیار

سمت: سرپرست معاونت آموزشی بالینی و آموزش پزشکی عمومی


niazi@zaums.ac.ir 

 

  جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.