نام ونام خانوادگي :  محمدرضا شهرکی                                         

  آخرين مدرک تحصيلي ورشته: دکترای تخصصی فیزیولوژی

  مرتبه علمی : استاد

   سمت : معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

  آدرس محل خدمت:  دانشگاه علوم پزشکي - دانشکده  پزشکی- گروه فیزیولوژی

 

    m_Shahrakim@zaums.ac.ir

 

جهت مشاهده  رزومه کلیک نمایید.