اعضا شورا

 

اعضای شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی


ردبف

شخص حقوقی

شخص حقیقی

1

رئیس دانشکده پزشکی

دکتر قاسم میری

2

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکتر فرزانه منتظری فر

3

مدیر گروه ایمنولوژی

دکترابراهیم علیجانی

4

مدیر گروه علوم تشریحی

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

5

مدیر گروه فیزیولوژی

دکتر محمدرضا شهرکی

6

مدیر گروه بیوشیمی بالینی

دکتر محمد هاشمی

7

مدیر گروه میکروبیولوژی

دکتر شهرام شهرکی

8

مدیر گروه انگل شناسی

دکتر محمد جعفری مدرک

9

مدیر گروه روانشناسی بالینی

دکتر عزیزالله مجاهد

10

مدیرگروه پاتولوژی

دکتر مهدی جهانتیغ

11

مدیرگروه زبان

خانم سیما نبی زاده

12

مدیرگروه فیزیک پزشکی

دکتر احمدرضا پورمیر

13

مدیر گروه تغذیه

دکتر منصور شهرکی

14

مدیرگروه ژنتیک

دکترمهرناز نارویی نژاد

15

مدیر آموزش

آقای نصیرپور

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی


ردبف

شخص حقوقی

شخص حقیقی

1

رئیس دانشکده پزشکی

دکتر قاسم میری

2

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکتر فرزانه منتظری فر

3

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

دکتر محمدرضا شهرکی

4

مدیر گروه علوم تشریحی

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

5

مدیر گروه فیزیولوژی

دکتر محمدرضا شهرکی

6

مدیر گروه بیوشیمی بالینی

دکتر محمد هاشمی

7

مدیر گروه میکروبیولوژی

دکتر شهرام شهرکی

8

مدیر گروه انگل شناسی

دکتر محمد جعفری مدرک

9

مدیر گروه روانشناسی بالینی

دکترعزیز الله مجاهد

10

مدیرگروه زبان


خانم سیما نبی زاده
11

مدیر گروه فیزیک پزشکی


دکتر احمدرضا پورمیر
12

مدیر گروه ادبیات فارسی


خانم ملاشاهی
13

مدیرگروه کامپیوتر


دکتریوسف مهدی پور
14

مدیر گروه معارف


حجه الاسلام زارعی
15

مدیر گروه پزشکی اجتماعی


دکنر نرجس سرگلزایی
16

مدیر گروه تربیت بدنی


دکتر سید مصطفی موسوی
17

مدیر گروه تغذیه


دکتر منصور شهرکی
18

مدیر گروه ژنتیک


دکتر مهرناز نارویی نژاد
19

مدیر گروه پاتولوژی


دکتر مهدی جهانتیغ
20

مدیر گروه ایمونولوژی

دکتر ابراهیم علیجانی