معرفی و اهداف

شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی:

این شورا وظیفه بررسی مشکلات دانشجویان پزشکی (تا پایان علوم پایه) و تغذیه و همچنین بررسی درخواستهای دانشجویان متقاضی انتقال موقت (مهمانی) و دائم را برعهده دارد. این شورا شامل افراد زیر می باشد: رئیس دانشکده، معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، مدیران گروههای آموزشی علوم پایه پزشکی، رئیس آموزش دانشکده.

   شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1390 فعالیت خود را شروع نموده است. اعضای این شورا از بین مدیران گروههای آموزشی مجری دوره های تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب و به معاونت آموزشی دانشگاه معرفی می شوند. این شورا وظیفه بررسی مشکلات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را بر عهده داشته و از اعضای زیر تشکیل شده است:

ردبف

شخص حقوقی

شخص حقیقی

1

رئیس دانشکده پزشکی

دکتر قاسم میری

2

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکتر غلامرضا کمیلی

3

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

دکتر فرزانه منتظری فر

4

مدیر گروه علوم تشریحی

دکتر هوشنگ رفیقدوست

5

مدیر گروه فیزیولوژی

دکتر غلامرضا کمیلی

6

مدیر گروه بیوشیمی بالینی

دکتر محمد هاشمی

7

مدیر گروه میکروبیولوژی

دکتر شهرام شهرکی

8

مدیر گروه انگل شناسی

دکتر عادل ابراهیم زاده

9

مدیر گروه روانشناسی بالینی

دکتر نورمحمد بخشانی

 وظايف شورای تحصیلات تکمیلی به شرح ذيل مي باشد:

 1-بررسي وتدوين برنامه ها و سياستهاي آموزشي و پژوهشي دانشکده باتوجه به خط مشي آموزشي وپژوهشي دانشگاه درمقاطع تحصيلات تکميلي، ارزشيابي و نظارت برانجام بهينه آنها.

 2- بررسي شرايط پذيرش دانشجو وتعيين ظرفيت براي رشته هاي مقاطع مختلف تحصيلات تکميلي و پيشنهادبه معاون آموزش دانشگاه.

 3-بررسي وتلاش جهت تأسيس رشته هاي آموزشي جديد درمقطع تحصيلات تکميلي وارتقاء رشته هاي موجود.

4- بررسي وتصويب عنوان پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي وتصميم گيري درموردآنها.

5- ايجاد هماهنگي ميان گروه ها وبخشهاي مختلف براي فعاليتهاي آموزشي مشترک.

 6-بررسي ونظارت برروند آموزشي دانشجويان تحصيلات تکميلي ومشکلات ارجاع شده ازسوي شوراي تحصيلات تکميلي گروه ها و ارائه پيشنهاد به مراجع تصميم گيري دردانشگاه.

 7-نظارت برحسن اجراي مقررات آموزش وپژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي درگروه هاي آموزشي.

 8-برقراري ارتباط بين شوراي تحصيلات تکميلي گروه هاي آموزشي باشوراي آموزشي وشوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه.

 9-بررسي، اظهارنظر وياتصميم گيري درموارد ديگري که ازسوي وزارت بهداشت، دانشگاه، دانشکده وگروه هاي آموزشي درمورد تحصيلات تکميلي ارجاع گردد.