معرفی و اهداف

مدیر EDO

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزانه فرجیان مشهدی    

مدرک تحصیلی: PharmD, PhD فارماکولوژی، فلوشیپ آموزش مجازی

مرتبه علمی: استادیار                                                                                                                                                                                               

       Dr_farajian@yahoo.com

 

اهداف دفترتوسعه :

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در 3 حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی فعا لیت دارد. رسالت دفترارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آ موزشی دانشکده پزشکی با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد ، شایسته و متعهد برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه.

در راستای این مهم ، واحد EDO  دانشکده پزشکی در تاریخ دی ماه 1390 شروع به فعالیت نموده است .
 

حیطه های عملکرد مرکز  :
 

  • توان مند سازی و ارتقاءاعضاءهیئت علمی 
  • برنامه ریزی آموزشی 
  • نظارت و ارزشیابی آموزشی 
  • پژوهش در آموزش


شرح وظایف دفتر توسعه :
 

1 – ارایه خدمات مشاوره و کارشناسی برای بازنگری و طراحی برنامه های درسی به گونه ای که با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای فراگیران تناسب داشته باشد
 

2- ارتقای دانش, نگرش و مهارت های اساتید در زمینه تدریس,ارزشیابی و پژوهش
 

3- سنجش و ارزیابی عملکرد اساتید دانشکده در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی
 

4- تحلیل آزمونهای چند گزینه ای,تهیه گزارش و ارایه بازخورد به اساتید
 

5- مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و دوره های آموزشی و همایش های آموزشی پزوهشی , مدیریت فرآیندها و برنامه های ارزشیابی استاندارد سازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده و ارایه خدمات مشاوره ای مربوطه
 

6- ارایه خدمات مشاوره آموزشی به اساتید و سایر متقاضیان و ترغیب مشارکت آنها در زمینه اجرای پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی
 

7- ارایه خدمات کارشناسی و کمک به فراهم شدن تسهیلات آموزشی ,بهبود شاخص های عملکرد , ارتقا دانش و مهارتهای چند گانه دانشجویان بخصوص دانشجویان ممتاز

 

   جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.