ریاست دانشکده پزشکی

معرفی و شرح وظایف ریاست دانشکده پزشکی زاهدان

 نام و نام خانوادگی: دکتر قاسم میری علی آباد                                                                                              

مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و سرطان کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: رئیس دانشکده پزشکی


وظایف رئیس دانشکده


الف) نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی و مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ب) ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ،اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

ج) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ،پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

د) ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده

ه) پیشنهاد  بودجه سالانه دانشکده

و) نظارت بر کار امور آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده

ز) ارزیابی و ارسال کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ح) بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان

د) انتخاب مدیران گروههای علوم پایه و بالینی و پیشنهاد به رییس دانشگاه

ذ) نظارت بر حسن اجرای آزمونها در تمامی سطوح

gh_miri@yahoo.com
05433295740
05433295728

   جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.