شورای آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده

ردیف

شخص حقوقی

شخص حقیقی

1

معاون آموزش بالینی و پزشکی عمومی

دکترحسین شهریاری

2

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی


دکتر فرزانه منتظری فر

3

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

دکتر محمدرضا شهرکی

4

مدیر گروه علوم تشریحی

دکتر حمیدرضا ثاقب

5

مدیر گروه بیوشیمی بالینی

دکتر سعیده سلیمی

6 مدیر گروه ایمونولوژی دکتر ابراهیم علیجانی
7

مدیر گروه میکروبیولوژی

دکتر شهرام شهرکی

8 مدیر گروه پزشکی اجتماعی دکتر نرجس سرگلزائی

9

عضو هیات علمی گروه داخلی

دکتر علیرضا بخشی پور

10

مدیر گروه داخلی

دکتر نزارعلی مولائی

11 مدیر گروه کودکان دکتر غلامرضا سلیمانی