جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
نرگس دري كارشناس نرم افزار 054-33295715-22 1030 فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی
ناهيد رضائي كارشناس شبکه 054-33295715-22 1030 فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی
مهديه شفقت كارشناس آزمايشگاه 054-33295725 1013 پژوهش دانشکده پزشکی
سميرا ساراني نسب كارشناس خدمات آموزشي 054-33295725 1013 EDO دانشکده پزشکی
مهناز مالكي شجاع متصدي امور دفتري 054-33295725 1015 پژوهش دانشکده پزشکی
زهرا حسن زاده كارشناس امورپژوهشي پزشكي 054-33295725 1015 پژوهش دانشکده پزشکی
ميلاد دهباشي كارشناس كامپيوتر 054-33295725 1013 پژوهش دانشکده پزشکی
وحيده گرگيج مسئول کارگزینی 054-33295724 1010 کارگزینی دانشکده پزشکی
فريبا ميرزائي اپراتور 054-33295724 1010 کارگزینی دانشکده پزشکی
شهربانو ميمني كارشناس بهداشت محيط 054-33295737 1021 حراست دانشکده پزشکی
عاطفه قدوس نژاد کارشناس حراست 054-33295737 1021 حراست دانشکده پزشکی
غلامرضا آرمين كمك كارشناس 054-33295715-22 1128 سالن تشریح دانشکده پزشکی
روح الله علي محمد خدمتگزار 054-33295739 1051 آموزش دانشکده پزشکی
مليحه دهباشي كارشناس خدمات آموزشي 054-33295738 1029 آموزش دانشکده پزشکی
مهدي گلوي بايگان 054-33295715-22 1280 بایگانی دانشکده پزشکی
مهدي سرحدي راد مسئول انبار 054-33295715-22 1031 دانشکده پزشکی
زهره درگي زاده مسئول دفتر حوزه ریاست 054-33295740 1018 حوزه ریاست دانشکده پزشکی
شهناز ميشكار كمك تكنسين آزمايشگاه 054-33295715-22 1037 آزمایشگاه بافت شناسی
سارا ناروئي كتابدار 054-33295715-22 1039 کتابخانه مرکزی
سامره باقري نسب حسابدار 054-33295715-22 1022 امور مالی دانشکده پزشکی
علي اكبر طاهري خدمتگزار دانشکده پزشکی
محمود رضا خواجه علي جهانتيغ كمك كارشناس امور آموزشي 054-33295715-22 1128 سالن تشریح دانشکده پزشکی
فريبا صفاري كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1237 آزمایشگاه علوم تغذیه و صنایع غذایی
مهرانگيز نورا كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1042 -1043 آزمایشگاه بیوشیمی بالینی
مهري نوري كارشناس خدمات آموزشي 054-33295738 1131 آموزش دانشکده پزشکی
شهناز جنگي زهي دهكي كتابدار 054-33295715-22 1039 کتابخانه مرکزی
فاطمه اكبري متصدي امور دفتري 054-33295734 1022 امور مالی دانشکده پزشکی
زهره سرگزي جهان تيغ متصدي امور دفتري 054-33295715-22 1027 دبیرخانه دانشکده پزشکی
فاطمه رادفر متصدي امور دفتري 054-33295738 1235 آموزش دانشکده پزشکی
محمود اتابكي كتابدار 054-33295715-22 1039 کتابخانه مرکزی
موسي درويشي كمك كارشناس امور آموزشي 054-33295715-22 1032 آموزش دانشکده پزشکی
علي اكبر مودی بايگان 054-33295715-22 تاسیسات دانشکده پزشکی
بحريه مسافر ماشين نويس 054-33295715-22 1027 دبیرخانه دانشکده پزشکی
نرگس نوراللهي ماشين نويس 054-33295738 1131 آموزش دانشکده پزشکی
محمد هدايتي فر امین اموال 054-33295715-22 1031 امور مالی دانشکده پزشکی
حسين شهركي قديمي كارشناس آزمايشگاه 1042 آزمایشگاه بیوشیمی بالینی
رضا مرادقلي سرايدار دانشکده پزشکی
فاطمه طباطبائي كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1128 سالن تشریح دانشکده پزشکی
محسن لشكري سياسر خدمتگزار دانشکده پزشکی
الهه حسن پور كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1128 سالن تشریح دانشکده پزشکی
دکتر محمدمهدی واحدی رئيس اداره خدمات آموزشي 054-33295739 1051 آموزش دانشکده پزشکی
علی علوی حسابدار مسئول صدور اسناد 054-33295734 1022 امور مالی دانشکده پزشکی
معصومه ثاني حيدري كارشناس آزمايشگاه آزمایشگاه میکروب شناسی
ليلا كيخا كتابدار 054-33295715-22 1039 کتابخانه مرکزی
صديقه راشكي قلعه نو كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1074 آزمایشگاه پاتولوژی
مهديه هزاره مقدم كارشناس خدمات دانشجويي 054-33295738 1131 آموزش دانشکده پزشکی
مسلم دهمرده كمك خدمتگزار 054-33295715-22 1280 بایگانی دانشکده پزشکی
مهديه نارويي كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1037 آزمایشگاه بافت شناسی
مهناز رضائي كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1042-1043 آزمایشگاه بیوشیمی بالینی
فاطمه اصغريان مقدم كارشناس مسئول تربيت بدني 054-33295715-22 1106 گروه تربیت بدنی
مهديه ميرغيور کارشناس خدمات آموزشی 054-33295738 1029 اداره آموزش
مريم حاكمي كارشناس خدمات آموزشي 054-33295715-22 1029 آموزش دانشکده پزشکی
احسان سالاری كارپرداز 054-33295726 1070 کارپردازی دانشکده پزشکی
خديجه اسماعيلي كارشناس خدمات آموزشي 054-33295738 1029 آموزش دانشکده پزشکی
طلعت كاظميان كتابدار 054-33295715-22 1039 کتابخانه مرکزی
راحله حسن زاده کارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1045 آزمایشگاه ایمونولوژی
شهين سورسر خدمتگزار دانشکده پزشکی
حميدرضا شيباني خدمتگزار 054-33295727 1011 امور عمومی دانشکده پزشکی
براتعلي كياني مقدم كمك كارشناس 054-33295715-22 1045 آزمایشگاه ایمونولوژی
احمد پورميرداد خدمتگزار 054-33295715-22 1090 آزمایشگاه فیزیولوژی
مريم حق پناه سياسر خدمتگزار دانشکده پزشکی
زهره نظامي كارشناس خدمات دانشجويي 054-33295738 1131 آموزش دانشکده پزشکی
حسين عبيري خدمتگزار 054-33295715-22 آزمایشگاه بیوشیمی بالینی
صغري دارسنج خدمتگزار 054-33295715-22 دانشکده پزشکی
محمد نوری متصدي امور دفتري 054-33295739 1051 آموزش دانشکده پزشکی
فاطمه سعيدي نيك كارشناس آزمايشگاه 054-33295715-22 1104 آزمایشگاه فیزیولوژی
ابراهيم افشاري كارپرداز تاسیسات دانشکده پزشکی
حسينعلي سياسر خدمتگزار 054-33295715-22 1022 امور مالی دانشکده پزشکی
محمد قنبری سرپرست امور عمومی 054-33295727 1011 امور عمومی
دکتر منصور شهرکی مدیرگروه تغذیه 1081 گروه تغذیه
دکتر محمدرضا شادان عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی 1069 گروه صنایع غذایی
دکتر علیرضا داشی پور عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی گروه صنایع غذایی
دکتر ابراهیم علیجانی عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی 1099 گروه ایمونولوژی
دکتر غلامرضا کمیلی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی 1082 گروه فیزیولوژی
دکتر حامد فنایی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی 1082 گروه فیزیولوژی
دکتر محمد علی میرشکار عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی 1082 گروه فیزیولوژی
دکتر نرجس سرگلزایی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی 1234 گروه پزشکی اجتماعی
دکتر عرفان ایوبی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی 1234 گروه پزشکی اجتماعی
دکتر سعیده سرحدی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی 1234 گروه پزشکی اجتماعی
دکتر جاوید دهقان عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی 1060 گروه پزشکی اجتماعی
دکتر حسینعلی خزاعی هیات علمی گروه ایمونولوژی 1055 گروه ایمونولوژی
دکتر منصور کرجی بانی هیات علمی گروه تغذیه 1054 گروه تغذیه
دکتر فرزانه منتظری فر معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی 054-33295740 1017 حوزه ریاست
دکتر عباسعلی نیازی معاون آموزشی بالینی 054-33295740 1019 حوزه ریاست
دکتر هوشنگ رفیق دوست رئیس دانشکده 054-33295740 1018 حوزه ریاست
دکتر حمیدرضا ثاقب زاده هیات علمی گروه آناتومی 1047 گروه آناتومی
دکتر زهرا حیدری هیات علمی گروه آناتومی 1047 گروه آناتومی
دکتر محمدرضا عرب هیات علمی گروه آناتومی 1092 گروه آناتومی
دکتر طیبه سنچولی هیات علمی گروه آناتومی 1128 گروه آناتومی
دکتر اعظم عاصمی راد هیات علمی گروه آناتومی 1103 گروه آناتومی
دکتر مریم سربیشگی هیات علمی گروه آناتومی 1103 گروه آناتومی
دکتر فرزانه فرجیان هیات علمی گروه فارماکولوژی 1086 گروه فارماکولوژی
دکترعلیرضا سلیمی خراشاد هیات علمی گروه انگل و قارچ شناسی 1191 گروه انگل و قارچ شناسی
دکتر عزیزالله مجاهد هیات علمی گروه روانشناسی بالینی 1012 گروه روانشناسی بالینی
دکتر محمد هاشمی هیات علمی گروه بیوشیمی 1076 گروه بیوشیمی
دکتر طاهره خلیلی هیات علمی گروه بیوشیمی 1049 گروه بیوشیمی
دکتر محسن سراوانی هیات علمی گروه بیوشیمی 1049 گروه بیوشیمی
دکتر غلامرضا بهاری هیات علمی گروه بیوشیمی 1049 گروه بیوشیمی
فاطمه ملاشاهی هیات علمی گروه ادبیات فارسی 1106 گروه ادبیات فارسی
دکتر زهرا بیگمی هیات علمی گروه تربیت بدنی 1106 گروه تربیت بدنی
دکتر موسوی گیلانی هیات علمی گروه تربیت بدنی 1091 گروه تربیت بدنی
فاطمه اصغریان کارشناس تربیت بدنی 1106 گروه تربیت بدنی
دکتر شهرام شهرکی هیات علمی گروه میکروب شناسی 1233 گروه میکروب شناسی
دکتر یوسف امینی هیات علمی گروه میکروب شناسی 1233 گروه میکروب شناسی
دکتر ذکریا بامری هیات علمی گروه میکروب شناسی 1233 گروه میکروب شناسی
آزمایشگاه تحقیقات بافت شناسی دکتر زهرا حیدری 1063
دکتر امیر حسین محققی فرد هیات علمی گروه میکروب شناسی 1233 گروه میکروب شناسی
محمد قنبری رئیس امور عمومی 054-33295727 1011 امور عمومی
دکتر طاهره صفری عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی 1102 گروه فیزیولوژی
دکتر سعیده سعادت عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی 1102 گروه فیزیولوژی
دکتر سمیرا شهرکی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی 1102 گروه فیزیولوژی
زکیه توحیدی هیات علمی گروه فیزیک پزشکی 1028 گروه فیزیک پزشکی
معصومه فارسی زبان هیات علمی گروه فیزیک پزشکی 1028 گروه فیزیک پزشکی
دکتر احمد رضا پور میر هیات علمی گروه فیزیک پزشکی 1149 گروه فیزیک پزشکی
دکتر فریدون سرگلزایی هیات علمی گروه آناتومی 1053 گروه آناتومی
لیلی سارانی کارشناس خدمات آموزشی 054-33295738 1131 اداره آموزش
مهرداد صفارزاده کارشناس EDO 1015 دفتر توسعه آموزش پزشکی
محمد محمدی صادق کارشناس EDO 1015 دفتر توسعه آموزش پزشکی