رؤسای دانشکده از بدو تاسیس

سوابق مدیریتی دانشکده پزشکی زاهدان از بدو تاسیس تاکنون

    دکتر علی خواجه (هجدهمین رئیس دانشکده )

 

مدرک تحصیلی :  فوق تخصص اعصاب کودکان                                                                                      

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

رؤسای پیشین دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان