معاون آموزشی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین شهریاری                                                                                          

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ایمونولوژی                                                                         

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون آموزشی بالینی و آموزش پزشکی عمومی

 


05433295740
05433295728

  جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.

 

 


بالینی و آموزش پزشکی عمومی

محتوای مرتبط