معاون آموزشی دانشکده پزشکی

معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی زاهدان

 نام و نام خانوادگی: دکترفرزانه منتظری فر                                                            

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

مدرک تحصيلي ورشته 

محل اخذ مدرک                      تاريخ اخذ مدرک تحصيلي   
کارشناسی تغذیه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، انستيتوتحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور 1370
کارشناسي ارشد تغذيه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، انستيتوتحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور 1375
   دکترای تغذیه   دانشگاه  پونا

1389  (2010  میلادی )

 

fmontazerifar@gmail.com
05433295740
05433295728

  جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید.