معاون پژوهشی

                                                              

  نام ونام خانوادگي : دکتر محمدرضا شهرکی                                         

  آخرين مدرک تحصيلي ورشته: دکترای تخصصی فیزیولوژی

  مرتبه علمی : استاد

   سمت : معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

  آدرس محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکي - دانشکده  پزشکی- گروه فیزیولوژی

    m_Shahrakim@zaums.ac.ir

05433295725
05433295728

 

 

جهت مشاهده  رزومه کلیک نمایید.