معرفی و اهداف

معرفی و اهداف معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی زاهدان

پیام معاونت:

هدف معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی ایجاد محیطی علمی و مطلوب جهت اعضاء هیات علمی علوم پایه و دانشجویان این مقطع بمنظور ارتقاء سطح علمی خود می باشد. فراهم آوردن زمینه مناسب جهت انتقال دانش پایه ای  مورد نیاز به دانشجویان رشته پزشکی و سایر رشته های وابسته به علوم پزشکی و سلامت جامعه، با استفاده از اساتید مجرب و برجسته و پیگیری تامین منابع و امکانات مورد نیاز نیز از اهداف این معاونت است. 
در این راستا استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده اساتید محترم و دانشجویان گرامی راهگشا خواهد بود. به امید آنکه با تامین رضایت خلق، گوشه ای از دین خود را به جامعه اسلامیان ادا کرده و سپاس
ذره ای از نعمت های بیکران الهی را به جا آورده باشیم.

  اهداف و وظایف:

معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی از معاونتهای دانشکده پزشکی می باشد که از سال 1389 شروع به فعالیت نموده است.این معاونت کلیه امور آموزشی اعم از برنامه ریزی آموزشی (برای دانشجویان پزشکی تا پایان دوره علوم پایه)، انتخاب واحد، پیگیری ثبت نمرات، ثبت دروس و امور مربوط به فارغ التحصیلی (بجز دانشجویان پزشکی)دانشجویانرشته پزشکی، تغذیه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف را در مقطع کارشناسی ارشد به عهده دارد.همچنین تشکیل و اداره نمودن جلسات شورای آموزشی علوم پایه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بر عهده این معاونت می باشد. یکی دیگر از وظایف معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، شرکت در جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و پیگیری امور مربوط به دانشجویاندانشکده پزشکی می باشد. بعلاوه دبیری کمیته منتخب ارتقای و کمیته ترفیعات دانشکده جهت اعضای هیات علمی علوم پایه از دیگر وظابف این معاونت است.

 شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی:

این شورا وظیفه بررسی مشکلات دانشجویان پزشکی (تا پایان علوم پایه) و تغذیه و همچنین بررسی درخواستهای دانشجویان متقاضی انتقال موقت (مهمانی) و دائم را برعهده دارد. این شورا شامل افراد زیر می باشد: رئیس دانشکده، معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، مدیران گروههای آموزشی علوم پایه پزشکی، رئیس آموزش دانشکده.

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 1390 فعالیت خود را شروع نموده است. اعضای این شورا از بین مدیران گروههای آموزشی مجری دوره های تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب و به معاونت آموزشی دانشگاه معرفی می شوند. این شورا وظیفه بررسی مشکلات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را بر عهده داشته و از اعضای زیر تشکیل شده است:

ردیف

شخص حقوقی

شخص حقیقی

1

معاون درمان  دانشگاه

دکتر قاسم میری علی آباد

2

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی


دکتر فرزانه منتظری فر

3

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

دکتر محمدرضا شهرکی

4

مدیر گروه علوم تشریحی

دکتر حمیدرضا ثاقب

5

مدیر گروه بیوشیمی بالینی

دکتر محمد هاشمی

6

مدیر گروه میکروبیولوژی

دکتر شهرام شهرکی

7

مدیر گروه انگل شناسی

دکتر محمد جعفری مدرک

8

مدیر گروه روانشناسی بالینی

دکتر عزیز الله مجاهد

 وظايف شورای تحصیلات تکمیلی به شرح ذيل مي باشد:

 1-بررسي وتدوين برنامه ها و سياستهاي آموزشي و پژوهشي دانشکده باتوجه به خط مشي آموزشي وپژوهشي دانشگاه درمقاطع تحصيلات تکميلي، ارزشيابي و نظارت برانجام بهينه آنها.

 2- بررسي شرايط پذيرش دانشجو وتعيين ظرفيت براي رشته هاي مقاطع مختلف تحصيلات تکميلي و پيشنهادبه معاون آموزش دانشگاه.

 3-بررسي وتلاش جهت تأسيس رشته هاي آموزشي جديد درمقطع تحصيلات تکميلي وارتقاء رشته هاي موجود.

4- بررسي وتصويب عنوان پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي وتصميم گيري درموردآنها.

5- ايجاد هماهنگي ميان گروه ها وبخشهاي مختلف براي فعاليتهاي آموزشي مشترک.

 6-بررسي ونظارت برروند آموزشي دانشجويان تحصيلات تکميلي ومشکلات ارجاع شده ازسوي شوراي تحصيلات تکميلي گروه ها و ارائه پيشنهاد به مراجع تصميم گيري دردانشگاه.

 7-نظارت برحسن اجراي مقررات آموزش وپژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي درگروه هاي آموزشي.

 8-برقراري ارتباط بين شوراي تحصيلات تکميلي گروه هاي آموزشي باشوراي آموزشي وشوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه.

 9-بررسي، اظهارنظر وياتصميم گيري درموارد ديگري که ازسوي وزارت بهداشت، دانشگاه، دانشکده وگروه هاي آموزشي درمورد تحصيلات تکميلي ارجاع گردد.